AMBULANCE KLINICKÉ PSYCHOLOGIE A ADIKTOLOGIE

                               Mgr. Nory Brátkové

Psychologie

 

Z psychologických služeb nabízím:

 

Psychologické služby poskytuji dětem, dospívajícím i dospělým.

Od svých klientů vyžaduji aktivní přístup k vlastní psychoterapii a zodpovědnost k procesu léčby (nezamlčování důležitých skutečností, omlouvání předem své neúčasti na sezení apod.)  

 

Komplexní psychologická diagnostika

Nabízím cílené, komplexní nebo kontrolní psychologické vyšetření dětí od tří let, dospívajících, dospělých či seniorů. Obecně se psychologické vyšetření zaměřuje na výkonové funkce (paměť, pozornost, řeč, intelekt…), emotivitu (náladu, emoční stavy…), myšlení a vnímání, vlastnosti osobnosti, projevy psychopatologických symptomů a zdroje, kterými může pacient problémům čelit.

 

Psychologické poradenství

Má především význam u osob, které se nacházejí v aktuálně tíživé situaci, přejí si zkonzultovat tuto situaci s odborníkem. Psychologické poradenství může mít velký význam z hlediska prevence rozvoje závažných duševních poruch. Podstatným tématem je také využití vlastního potenciálu a seberealizace.

 

Psychoterapie

Psychoterapie je léčba duše, jejich obtíží a onemocnění pomocí psychologických prostředků. Je také užitečným pomocníkem při léčbě některých tělesných obtíží a vztahových/rodinných problémů.

Nabízím podpůrnou, krátkodobou či dlouhodobou psychoterapii.

Psychoterapie má vědecky prokázanou účinnost v léčbě duševních poruch. Je první metodou volby u neurotických a úzkostných poruch, tj. poruch spojených s úzkostí, strachem, reakcí na stresovou zátěž a dopady traumatu nebo osobní krize. V této oblasti je psychoterapie dlouhodobě účinnější než psychofarmaka a vede k trvalým osobnostním změnám, při kterých již symptomy duševních poruch člověka nesužují nebo jim dokáže bez pomoci čelit. V oblasti léčby afektivních poruch vystupuje z hlediska účinnosti jako plnohodnotná alternativa farmakoterapie, přičemž nejvyššího terapeutického účinku je obvykle dosaženo při kombinaci psychoterapie s farmakoterapií. Při dobrém postupu terapeutického procesu může psychoterapie farmakoterapii plně nahradit a otevírat cestu k částečné či plné remisi. U psychotických poruch může psychoterapie výrazně podporovat farmakoterapii a napomáhat k udržení kvalitní remise, zabraňovat dalším hospitalizacím a pomoci pacientům vyrovnat se se sociálními důsledky nemoci.

 

Rodinná terapie

Je specifický postup léčby psychických, vztahových a psychosomatických poruch, který zdůrazňuje širší souvislosti těchto poruch a do procesu léčby se obvykle snaží zapojit celou rodinu. K rodinné terapii taktéž neodmyslitelně patří podpora rodin a jejich schopnosti čelit náročným životním situacím, podpora jejich přizpůsobení a otevírání možností pro nové formy rodinného soužití a životního stylu jejich jednotlivých členů. Izolovaná léčba pacienta nemusí být optimálním řešením léčby psychických poruch. I když v průběhu individuální léčby obecně mnoho symptomů odeznívá, řada symptomů také přetrvává, neboť jsou pevně zakotveny v systému původních rodinných vztahů a k jejich změně je nutné přizvat další relevantní osoby.

 

Krizová intervence

Je soubor postupů a technik, které podporují zvládnutí aktuální životní krize. Tato forma pomoci je indikována u náhle vzniklých krizí a traumatických událostí.

Cílem krizové intervence je pomoci jedinci překonat náhle vzniklou záplavu úzkosti z neočekávané životní změny, pomoci mu se lépe zorientovat v nové situaci, zhodnotit své možnosti a činit uvědomělejší rozhodnutí.

Mezi časté životní okolnosti pro indikaci těchto postupů patří:

 • smrt v rodině
 • autonehody
 • traumatické události
 • informace o nepříznivém zdravotním stavu
 • ztráta zaměstnání
 • bolestivý rozchod, rozvod
 • neočekávaný konflikt

 

  

U dětí se specializuji na :

 • psychosomatické obtíže, např. zažívací obtíže, nevolnosti, průjmy, zácpy, obtíže s pomočováním, se spánkem, chronický kašel, bolesti hlavy
 • psychické problémy jako jsou úzkosti, strachy s konkrétním obsahem, deprese, vnitřní neklid a emoční nestabilitu, agresivitu
 • poruchy příjmu potravy
 • negativních psychopatologické jevy- lhaní, záškoláctví, krádeže, užívání návykových látek
 • na školní obtíže (adaptace na MŠ, ZŠ, vztahy v kolektivu, s učiteli, zvládání školní docházky, šikana,...)
 • na vývojová témata (separační úzkost, období vzdoru, pubertu,...)
 • problémy ve vztazích s vrstevníky
 • problémy v rodině, se sourozenci
 • na prožité trauma či velký stres (úmrtí v rodině, velká ztráta, stěhování, nehoda, rozvod, napadení dítěte, šikana,...).